Privacy

Privacy van Gegevens

Beveiligingsverklaring
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw bestelling. Alle klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen en verwerkt.

Inlichtingen
Alle uw persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen. Neem hiertoe contact op met info@spookrider.nl of stuur ons een schriftelijk verzoek per post.

Informatie aan derden
Wij geven uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw adres en e-mailadres, niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van onze orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben (zoals de expediteur die de levering uitvoert en de kredietinstelling die zorgt voor het afhandelen van de betaling). In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.

Cookies
In deze winkel gebruiken wij cookies om informatie over uw klantgegevens op te slaan. Bij een volgend bezoek aan onze winkel kunnen deze gegevens snel worden opgeroepen. Dankzij deze cookies hoeft u niet telkens opnieuw formulieren in te vullen.

SSL
Onze webshop maakt gebruikt van SSL als beveiliging tijdens het overzenden van gegevens, hierdoor worden uw gegevens automatisch versleuteld verzonden.

Privacy
Privacy of Data
Security statement
We use your data exclusively for the processing of your order. All customer data are stored and processed by us in compliance with the provisions of the Personal Data Protection Act (WBP).

Information
All your personal details can be retrieved, corrected, withdrawn or deleted free of charge at any time. Please contact info@spookrider.nl or send us a written request by post.

Information to third parties
We do not pass on your personal data, including your address and e-mail address, to third parties without your explicit consent. You can withdraw this permission at any time. Excluded from this are the companies we use for the execution of our orders and which require certain data for the processing of the order (such as the shipping agent who carries out the delivery and the credit institution responsible for handling the payment). In these cases, however, only the minimum necessary data is passed on.

Cookies
In this store we use cookies to store information about your customer data. These data can be quickly retrieved on a subsequent visit to our store. Thanks to these cookies, you do not have to fill out forms every time.

SSL
Our webshop uses SSL as security during the transmission of data, this means your data is automatically sent encrypted.